หลักสูตร The Media


หลักการและเหตุผล

                           การสื่อสารในยุคดิจิทัลได้พัฒนาไปอย่างมาก สามารถรับรู้ข่าวสารได้แบบ Realtime ตัวกลางในการกระจายข้อมูลที่เรียกว่า “สื่อ” จึงเข้ามามีบทบาทต่อทุกด้านในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม พลังของสื่อสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ  ปลุกจิตสำนึก  รณรงค์หรือชักจูงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  ในโลกปัจจุบันได้อย่างมหาศาล หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจสื่อ ผู้ที่ทำงานในวงการสื่อหรือผู้บริหารที่มีความสนใจทางด้านสื่อได้เข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป (Digital Disruption)  โดยในหลักสูตรได้ออกแบบให้ตอบรับกับการสร้างสื่อในยุคดิจิทัลที่ต้องปรับตัวในการสื่อสารในอนาคต  การออกแบบและใช้สื่อ  online-offline  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยที่ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security) จนถึงจรรยาบรรณของสื่อในการนำเสนอข้อมูล โทษของผู้ผลิตสื่อที่เกิดจากการสร้างสื่อไร้คุณภาพและจริยธรรม รวมทั้ง Social Network ที่มีพลังมหาศาลสามารถพลิกธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมได้เหนือความคาดหมาย ผู้อบรมหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังของสื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน สร้างเศรษฐกิจและสังคมให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด การใช้สื่อทุกประเภท ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพการผลิตสื่อ
 2. มุ่งให้ผู้อบรมตระหนักถึงการสื่อสารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวในการสร้างสื่อและใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. มุ่งให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กร
 4. มุ่งให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายธุรกิจสื่อในอนาคต สามารถแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวความคิด สร้างสื่อที่มีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ระยะเวลาการอบรม : เรียน 14 ครั้ง

สถานที่อบรม : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และดูงานนอกสถานที่

หัวข้อในการอบรม :

 1. MEDIA AND DIGITAL BRANDING FOR CEO (Online vs. Offline Media)
 2. NEW TRENDS IN TELEVISION BROADCASTING
 3. MEDIA AND ENTERTAINMENT INDUSTRY CHALLENGES
 4. ADAPTATION FOR FUTURE COMMUNICATION
 5. MEDIA PRIVACY AND SECURITY
 6. MEDIA – RELATED ETHIC AND LAW
 7. HOW TO USE THE MEDIA EFFECTIVELY เป็นต้น

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ฟังการบรรยายและอภิปรายกลุ่มจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 3. Workshop

คุณสมบัติของผู้ร่วมหลักสูตร

 1. นักร้อง นักแสดง Influencer ที่อยู่ในวงการสื่อ
 2. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจการผลิตสื่อ
 3. ข้าราชการระดับผู้บริหารที่สนใจทางด้านการทำสื่อ
 4. ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจนำสื่อไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตน